Life Action Role Playing

Plot Yggdrasil

Nog geen paar maanden geleden is Jarl Ingo met zijn stam oostwaarts gevaren. Oorspronkelijk komen ze uit wat nu huidig Zweden is, maar de droogte heeft ze doen laten vertrekken. Ze zijn oostwaarts gegaan toen ze hoorde over de landen aan de andere kant van de zee. Het zou er erg vruchtbaar zijn, goede aarde om op te verbouwen.

"Moge Odin ons vergezellen op de tocht." 

Al een week varen ze over een kleine rivier door de wouden, tot er nieuws was over een klein dorpje niet ver van de rivier vandaan. De dorpelingen zouden nauwelijks vergezeld worden door strijders, vertelde de spionnen. Jarl Ingo liet zich dit geen tweede maal zeggen. Hij riep de oude wijzen uit het gezelschap bij elkaar en samen kozen ze ervoor om dit dorp te veroveren, Odin te eren en het te koloniseren. Net toen Jarl Ingo zijn stam wou toespreken daalde er een witte raaf neer op de mast, en bekeek de geschrokken mensen. Was dit een teken van ongeluk, het was immers een witte raaf? Of had Odin iets speciaals voor deze dappere Vikingen. Niet lang daarna stierf de meest oude en wijze man van de stam. Jarl Ingo was bang dat de goden boos waren, dus offerden ze hun laatste koe. 

Na dagen voorbereiding besloot Jarl Ingo raad te vragen bij de priester. De voortekenen: "Bloed vloeit tussen de wolf en de beer. Drager van de kroon zal huiswaarts keren, de witte raaf zal heersen. De gezegende dwaalt, bijlen zullen nooit begraven worden."

Wat ging er aan vooraf:
Ingo Alberson kreeg een groot stuk land van zijn vader in de buurt van huidig Norrköping. Hier zou Ingo Alberson Jarl zijn van zijn eigen dorp en land. Maar na enkele jaren hard werken zag hij in dat de grond te arm was om eten op te verbouwen, zijn bevolking begon te verhongeren. Toen nam Jarl Ingo een drastische beslissing. Hij zou zijn geluk in het oosten gaan zoeken, aan de overkant van de grote zee. Ieder die met hem mee wou, mocht deelnemen aan deze reis. Een maand later zette Jarl Ingo voet aan land in waar tegenwoordig de Baltische landen liggen. Maar vlak voor Jarl Ingo aankwam gebeurde er iets verschrikkelijks. Een dichte mist zorgde ervoor dat alle andere schepen verdwenen, daarmee ook diegene die op die schepen zaten. 

Yggdrasil Intro special:
Aangekomen in het nieuwe land, duurde het niet lang voor het eerste contact met de lokale bevolking was gelegd. Het duurde niet lang voor hier de eerste conflicten uit ontstonden. Zo werd er ook een dorp gevonden, wat de groep graag wilde veroveren.

Yggdrasil 1:
Het veroveren van het dorp ging met gemak. Al leerde de groep gauw de duistere waarheid van het dorp. Toch werd er feest gevierd en een offering aan Freyr geschonken. Tot grote schok van de groep, werd de Jarl dood gevonden. Hierdoor werd de groep gedwongen om een nieuwe Jarl te kiezen, Thorvald was de gelukkige winnaar hieruit. Ook werden de eerste contacten gelegd met andere stammen. Na een korte strijd werd er een bondgenootschap gevormd met de Audre stam. Een zekere Olaf de Zwarte hielp hierbij. Deze bondgenoot, bracht de groep Vikingen ook een nieuwe vijand. 
IC datum: 19, 20 en 21 november 853.

Yggdrasil Winterspecial:
Olaf de Zwarte nodigde de groep uit om Yule bij hem te komen vieren. Hedda, vrouwe van Olaf ontving de gasten tijdens Yule aan haar tafel. Olaf de Zwarte kon zelf helaas niet aanwezig zijn. Tot grote opluchting was er nog een ander schip gevonden, die verloren was gegaan in de dichte mist. Voor hun kwam de grote verrassing dat Jarl Ingo was gestorven. Na de hereniging werd er gefeest en gedronken. Aan het einde van het feest nodigde Hedda de groep uit naar het dorp Rigai te komen. Wellicht vinden ze daar mensen van de Daina stam om het probleem in hun dorp op te lossen.
IC datum: 21 december 853.

Yggdrasil 2:
De grote groep Vikingen heeft een bezoek gebracht aan Olaf de Zwarte in zijn dorpje Rigai. Wat eerst op een goede samenwerking leek, groeide gauw uit tot vijandigheid. Wat er toe leidde dat de groep Vikingen in een complot Olaf de Zwarte hebben vermoord. Ondertussen groeide ook de aanwezigheid van strijders van de Saule stam, wat leidde tot kleine schermutselingen. De twee Viking Jarls lijken tot nu toe goed samen te kunnen werken, maar moeten nog ontdekken wat ze doen met het veroverde dorp Rigai.
IC datum: 2,3 en 4 februari 854.

Yggdrasil 3:
Teruggekeerd in Ingoheim, lijkt de rust weer terug te kunnen keren. Er wordt met de Saule stam gepraat over vrede en ook vindt er een trouwerij plaats tussen de priesteres van de Daina stam en een van de vikingen. De nieuwe samenwerking met de Daina stam lijkt de mogelijkheid om het probleem in Ingoheim op te lossen dichterbij te brengen. Maar nieuwe chaos lijkt op komst, terwijl duistere waarheden boven water zijn komen drijven en een nieuwe stam rovend door het gebied trekt. De Jiera stam zich achter de vikingen schaart, nadat ze uit hun eigen gebied zijn verdreven. En een zeer machtige viking handelaar, Sverre genaamd, een nieuw machtsblok vormt. Hedda's reactie op de dood van Olaf en de macht van het versteende ei laten nog op zich wachten, maar voor hoe lang?
IC datum: 6,7 en 8 februari 854